بازرسی دریایی

خدمات بازرسی شرکت بین المللی صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش، گستره وسیعی از بازرسی های دریایی را بنا به درخواست مشتریان از جمله صادر كنندگان، حمل كنندگان، صاحبان كشتی، اجاره كنندگان كشتی، شرکت های خدمات دریایی، شركت های بیمه و كلوپ های P&I انجام می دهد. بازرسی های دریایی توسط پرسنل مجرب با پیشینه دریانوردی های انجام می پذیرد.

بازرسی های دریایی عبارتند از:

۱٫ بازرسی کمیت وزن یا حجم (Draft Survey – Ullage Survey)
2. بازرسی مقدار سوخت كشتی
۳٫ بازرسی وضعیت كشتی در آغاز و پایان اجاره (On/Off Hire Survey)
4. بازرسی درب انبارهای كشتی
۵٫ بازرسی تسمه کشی (Lashing & Securing Survey)
6. بازرسی وضعیت تجهیزات انتقال بار كشتی ها
۷٫بازرسی وضعیت كالا در حمل دریایی و بازرسی وضعیت كانتینرهای دریایی
۸٫ بازرسی های خسارت
۹٫ بررسی آلودگی آب دریا و بازرسی های مورد نیاز شركت های بیمه و كلوپ هایP&I
10. بازرسی انبار های کشتی و اطمینان از آمادگی برای بکارگیری کالاهای کیسه ای و گوگرد
۱۱٫ محاسبه مرکز ثقل و گشتاور و زاویه بازیابی در کشتی های فله بری که سبک سازی کرده اند.
۱۲٫ بازرسی و گزارش شرایط کشتی برای فروش